A regisztráció lezárult!

Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője

  A promóciós játék elnevezése: „Egzotikus kaland” (a továbbiakban: „Játék”).

  A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-307515; adószám: 26201720-2-43 (a továbbiakban: „Szervező”).

 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

  A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 3. A Játék időtartama

  A Játék 2018. július 01. napján 00.00.00 órától 2018. július 31. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2018. július 31. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Fa és Schauma termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 5. A nyerésre való pályázat menete

  A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 1000 Ft értékben a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül bármely magyarországi Tesco áruházban, őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot. Ezt követően a Játékban a www.szeresdahajad.hu internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni. Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.

  5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek

  • A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges.

  5.2. Blokk adatainak feltöltése, és további feltételek

  • A regisztrációkor fel kell tölteni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám, dátum, időpont). Valamint a személyes adatait (név, cím, telefonszám, emailcím). Egy blokk adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a blokkon több a Játék feltételeit kielégítő vásárlás szerepel.

  Ugyanazon személy csak egy darab nyereményre jogosult.
  Egy Játékos legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

  A vásárlást bizonyító eredeti blokkot meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti értékben.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

  Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 6. Sorsolás

  A nyeremények nyertesei utólag, sorsolás útján kerülnek meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2018. augusztus 2. 10:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

  A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz. Elsőként az 50 darab nyeremény nyertesét sorsoljuk, majd ezek pótnyerteseit (5 db pótnyertes).

  Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Ugyanazon személy csak egy nyereményre jogosult.

  A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Játék honlapján közzé tesszük.

  A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • nyertes a vásárlást igazoló blokkot értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • a nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (Egy személy egy díjra jogosult), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes megállapítását/sorsolást követően bizonyosodik be.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a Játékos értesítését követő 20 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 7. Nyeremények

  50 db függőágy

  A nyeremény a www.szeresdahajad.hu honlapon megtekinthető.

  A nyereményre való jogosultság ellenőrzése, a nyeremény átvétele

  A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot nevével, címével, telefonszámával „Egzotikus kaland!" jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft., 1592 Budapest,Pf. 494. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

  A vásárlást igazoló blokkok beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

  A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk beküldése a megadott címre.

 8. Adózási kérdések

  A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 9. Adatkezelés

  Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

  Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: schwarzkopf.hu@henkel.com.), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft.,1162 Budapest, Attila u. 26-28. a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.
  A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul továbbá, ahhoz amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

  A regisztráció során kért adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
  • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

  Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.
  Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére, kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges adatok átadása postaszolgálat/ futárszolgálat részére illetve az adatfeldolgozót, nem továbbítja.

  Adatkezelés időtartama
  Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.
  A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.
  Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 40 napig áll fenn.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok
  Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken az „Egzotikus kaland” jeligével: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: schwarzkopf.hu@henkel.com. Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.
  A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
  Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték elnevezésre hivatkozva.
  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 10. Vegyes rendelkezések

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.szeresdahajad.hu honlapon.

  A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az szeresdahajad@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2018. június 1.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

Nyeremény

Nyertesek

Sz. Attila, Győr APA06400302 2018-07-30 15:17
I. István, Csákvár APA05702139 2018-07-01 14:29
I. Éva a03200210 2018-07-27 15:46
N. Sándorné APA04600101 2018-07-12 16:11
K. Anikó, Eger APA05700161 2018-07-13 10:10
K. Gáborné apa05702532 2018-07-22 18:30
I. László, Tata APA04600226 2018-07-22 14:02
K.V. Szilvia, Szabadbattyán APA04600758 2018-07-14 14:11
M. Attila, Nyíregyháza APA05701241 2018-07-12 16:07
D. István, Kecskemét APA05701963 2018-07-19 13:20
N. Lilla, Hódmezővásárhely APA05701213 2018-07-14 12:50
Sz.L. Judit APA10300084 2018-07-12 16:00
T. Judit, Budapest A04600135 2018-07-21 11:12
N. Rózsa, Pápa A05701285 2018-07-15 19:09
K. Tamásné, Pilisvörösvár APA05701883 2018-07-14 10:35
N. Krisztián Márk A03101913 2018-07-14 12:55
Sz. Istvánné APA11700377 2018-07-30 12:41
K. Gábor apa05702532 2018-07-22 18:32
Cs. Sándorné apa06400045 2018-07-06 13:28
F. Edit APA05700623 2018-07-31 18:27
M.R. Brigitta APA10300362 2018-07-30 10:33
K.B. Éva, Nagykovácsi APA12300945 2018-07-30 19:24
Sz. Réka, Békésszentandrás APA05700197 2018-07-28 11:53
T. Anikó apa11700487 2018-07-10 07:32
Cs. Magdolna, Nagyfüged A057002533 2018-07-17 18:25
B. Brigitta Veronika, Dombóvár APA05700501 2018-07-10 18:05
P. Erika, Százhalombatta APA05702433 2018-07-29 09:23
K. Andrea, Szombathely APA05701860 2018-07-11 19:37
B. Georgina, Győr APA05701670 2018-07-25 09:26
K.Cs. Gabriella, Nagytevel APA11700088 2018-07-12 12:49
B. Zita, Eger APA06400059 2018-07-23 17:36
K. Norbert, Szombathely APA05701859 2018-07-02 09:38
P. Katalin, Kaposvár APA05702055 2018-07-22 10:59
T. Árpád, Szekszárd A05701533 2018-07-29 16:43
B.F. Katalin, Pécs APA11700363 2018-07-19 14:56
T-L. Nóra, Győr A06400302 2018-07-18 11:59
K. Nóra, Kazincbarcika APA05701702 2018-07-13 17:39
B. Ágnes, Hódmezővásárhely A01901049 2018-07-10 14:20
H.J. Mária, Szentes A05700144 2018-07-30 11:51
S.B. Zsuzsa APA03202957 2018-07-20 12:48
H. Sándor, Csolnok A05700155 2018-07-15 12:54
K. Sándorné, Szombathely APA05701858 2018-07-23 14:36
Ifj. V. Zsolt, Eger A05702118 2018-07-28 20:54
F.F. Beáta, Recsk A05702128 2018-07-16 17:32
B. Ildikó, Gyöngyöshalász APA11700129 2018-07-15 12:36
S. Gabriella, Budapest A03101110 2018-07-30 16:46
K. Kati, Budapest A06400100 2018-07-16 15:52
D. Lászlóné, Budapest APA06400271 2018-07-06 13:35
Sz.H. Erika, Kiskőrös A05700709 2018-07-09 10:12
K. Melinda APA04600436 2018-07-07 10:50

Kapcsolat

Elérhetőségeink: